vol.100 ROCKnROLLbaby

第100首了,从第一首到现在,一直想这一首既要逼格又要好听咋办,直到听到鸟叔和will哥合作的歌,顿时开窍了。

123536f4cbo3jizfmcf4wb

 

作曲 : PSY/Kush/will.i.am/유건형
作词 : PSY/will.i.am
If time can’t wait then I can’t wait
如果时光匆匆 我将不再等待
Let’s not hesitate Let’s celebrate
不要再犹豫 我们一起庆祝
If time can’t wait then I can’t wait
如果时光匆匆 我将不再等待
Let’s not hesitate Let’s celebrate
不要再犹豫 我们一起庆祝

머리 위로 만세
把手伸向头顶 万岁
흔들어 밤새
整夜摇摆
지금부터 날새
从现在开始让我们一起度过
Everybody 열려라 참깨
大家一同喊起芝麻开门
잔을 위로 건배
举起酒杯 干杯
제발 가지마 집에
拜托不要回家
Been there done that
来这里 来吧
I don’t give a fun baby
宝贝 我还没嗨
We’ve gotta go We’re in a hurry
我们马上出发 即刻行动
We’re going crazy Don’t worry
我们要尽情疯狂 无须担心
We drink till our vision get blurry
我们要喝个痛快 哪怕视线模糊
Body get hotter than curry
身材辣过咖喱
Shit’s on fire like burn it up
像是着火一般 激情释放
Shit so loud like turn it up
音乐这么劲爆 点燃所有激情
Everybody came they turnt up
所有人释放所有激情
Shit so hot we turnt up
气氛如此火辣 我们激情释放
If time can’t wait then I can’t wait
如果时光匆匆 我将不再等待
Let’s not hesitate Let’s celebrate
不要再犹豫 我们一起庆祝
If time can’t wait then I can’t wait
如果时光匆匆 我将不再等待
Let’s not hesitate Let’s celebrate
不要再犹豫 我们一起庆祝
HEY~ Tell me you know what I’m saying
嘿 告诉我你懂哥在说什么
망설일 시간에 우리 달리자고 달리자 eh
在彷徨中让我们疾驰
달리자 eh
疾驰
달리자 eh
疾驰
ROCKnROLL baby (HEY)
尽情摇摆 宝贝
Baby baby don’t stop!
宝贝 可不要停下
ROCKnROLL baby (HEY)
尽情摇摆 宝贝
Baby baby don’t stop!
宝贝 可不要停下
ROCKnROCKnROLL
疯狂摇摆
I just wanna rock
我只想尽情嗨
This party I I I just wanna rock!
这狂欢派对 我只想尽情嗨
ROCKnROLL baby
尽情摇摆 宝贝
I just wanna rock
我只想尽情嗨
This party I I I just wanna rock!
这狂欢派对 我只想尽情嗨
ROCKnROCKnROLL
疯狂摇摆
지금부터 단 둘이
此刻开始我们两人
둘이 합치면 짜파구리
混合在一起的话就是炸酱面
수리수리 마수리Baby baby come shake that booty
宝贝 甩起你的小翘臀
흔들흔들 이건 어른들의 놀이
摇摆 这里是成人游戏
완전 꿀잼잼 도리도리
非常有意思
고래고래 질러봐 너의 소리
发出你的海豚音
Come and get me 쌀보리 쌀보리
来吧抓住我 青稞荞麦(游戏)
Killing this party like a soju
像烧酒一般掌控主场
Keep this crazy composure
继续这般疯狂状态
Stay so cool I’m colder
要知道哥哥我更冷酷
Colder than the mothermother polar
冷过南北两极
Shake that booty Baby don’t stop
翘臀摇摆 宝贝可不要停
Shake it from the bottom shake it till the top
从上到下尽情摇摆 嗨翻全场
You know I won’t stop cause I can’t stop
你知道我不会停下 因为哥我不会停下
You know I won’t stop cause I can’t stop
你知道我不会停下 因为哥我不会停下
If time can’t wait then I can’t wait
如果时光匆匆 我将不再等待
Let’s not hesitate Let’s celebrate
不要再犹豫 我们一起庆祝
If time can’t wait then I can’t wait
如果时光匆匆 我将不再等待
Let’s not hesitate Let’s celebrate
不要再犹豫 我们一起庆祝
HEY~ Tell me you know what I’m saying
嘿 告诉我你懂哥在说什么
망설일 시간에 우리 달리자고 달리자 eh
在彷徨中让我们疾驰
달리자 eh
疾驰
달리자 eh
疾驰
ROCKnROLL baby (HEY)
尽情摇摆 宝贝
Baby baby don’t stop!
宝贝 可不要停下
ROCKnROLL baby (HEY)
尽情摇摆 宝贝
Baby baby don’t stop!
宝贝 可不要停下
ROCKnROCKnROLL
疯狂摇摆
I just wanna rock
我只想尽情嗨
This party I I I just wanna rock!
这狂欢派对 我只想尽情嗨
ROCKnROLL baby
尽情摇摆 宝贝
I just wanna rock
我只想尽情嗨
This party I I I just wanna rock!
这狂欢派对 我只想尽情嗨
ROCKnROCKnROLL
疯狂摇摆
내일이 없는 것처럼 아낌 없이
就像没有明日一样 不必保留
젖먹던 힘까지 다 써 남김 없이
用上吃奶劲儿完爆整夜 不必保留
지를 대로 질러봐 거리낌 없이
能喊多大声就喊多大声 无需顾及
아직 끝난게 아니야 한 번 더 ROCK IT
还没有结束 再次摇摆
ROCKnROLL baby (HEY)
尽情摇摆 宝贝
Baby baby don’t stop!
宝贝 可不要停下
ROCKnROLL baby (HEY)
尽情摇摆 宝贝
Baby baby don’t stop!
宝贝 可不要停下
ROCKnROCKnROLL
疯狂摇摆
I just wanna rock
我只想尽情嗨
This party I I I just wanna rock!
这狂欢派对 我只想尽情嗨
ROCKnROLL baby
尽情摇摆 宝贝
I just wanna rock
我只想尽情嗨
This party I I I just wanna rock!
这狂欢派对 我只想尽情嗨
ROCKnROCKnROLL
疯狂摇摆

http://music.163.com/#/song?id=36867960 
本文出自慢点儿网,发现匠人和小店,发现有趣和创意,过千万种精致小众的慢生活

未经允许不得转载:慢点儿网 » vol.100 ROCKnROLLbaby

赞 (0)